Garant

Meno: PhDr. Maniková Jana

Vzdelanie

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FF UK) Bratislava – Katedra psychológie
  • Rigorózne skúšky na FF UK - Katedra psychológie – získanie titulu PhDr. 
  • Postgraduálne štúdium na FF UK Katedra psychológie – zameranie psychológia práce
  • Postgraduálne štúdium na FF UK Katedra psychológie – zameranie poradenská psychológia
  • Nadácia City University Bratislava
   • Profesionálny certifikát v manažmente
    • Efektívny manažér
    • Marketing v praxi
    • Finančný manažment
   • Profesionálny diplom v manažmente
    • Riadenie ľudí
    • Riadenie zmien
  • FF UK – certifikát AIVD – lektor vzdelávania dospelých
  • FF UK – Katedra žurnalistiky – 2-semestrálne štúdium „Teória a prax žurnalistiky“ 
  • priebežne - ďalšie špeciálne a odborné kurzy a tréningy

Zamestnanie; pozícia a hlavné činnosti

Istrochem, a.s. Bratislava
Psychológ na Úseku personálneho a sociálneho rozvoja - psychologické vyšetrenia pracujúcich i novonastupujúcich zamestnancov podniku s cieľom identifikovať predpoklady na vykonávanú prácu, ako i na ich ďalší osobný rozvoj a možnosti využitia ich predpokladov pre úspešné fungovanie podniku - prednášková a výcviková činnosť v oblasti psychológie, personalistiky a manažmentu, riadenie zmien, etika - spolupráca pri vytváraní systému vzdelávania pre špecifické skupiny pracovníkov - prieskumy a analýzy sociálny - psychologickej atmosféry v podniku, spokojnosti a faktorov stabilizácie zamestnancov

Vedúca Odboru rozvoja ľudských zdrojov na Personálnom úseku - identifikovanie požiadaviek práce na pracovníka - identifikovanie požadovaných predpokladov pracovníka pre výkon práce - výber a rozmiestňovanie zamestnancov - zabezpečenie výberových a konkurzných konaní pre výber zamestnancov do manažérskych pozícií - identifikovanie možností ďalšieho osobného rozvoja zamestnanca, tvorba plánov osobného rozvoja, sledovanie osobného a kariérneho rastu - identifikovanie a sledovanie kľúčových zamestnancov - vytváranie systému a programu vzdelávania, organizovanie kurzov a doškolovania zamestnancov - príprava, zabezpečenie a spracovanie výsledkov hodnotenia zamestnancov - sledovanie spokojnosti zamestnancov podniku a tvorba programu motivácie - spolupráca s vysokými a strednými školami pri príprave a výbere absolventov na prácu v podniku - príprava, realizácia a vyhodnotenie sociálno –psychologických analýz v podniku v oblasti spokojnosti, stabilizácie a motivácie zamestnancov - príprava a realizácia prednášok a tréningov v oblasti psychológie a manažmentu

Slovenský rozhlas

Vedúca Odboru rozvoja ľudských zdrojov na Personálnom úseku a psychológ - činnosti identické s predchádzajúcim - práca so špecifickou skupinou redaktorov a moderátorov

CUB Consulting

Riaditeľ programu - príprava a realizácia verejných seminárov, špeciálnych kurzov, poradenstvo v oblasti personálneho manažmentu a riadenia rozvoja organizácie z pohľadu ľudských zdrojov pre väčšie i malé organizácie

SZČO, PhDr. Jana Maniková – PROFESIONÁL
Mudrochova ul. 3, BA III., 83106 Č.žo.-2004/00703/2/AJA Č.čr –103-2447 IČO    40 784 592 DIČ    1025041501

JMPROFI, s.r.o.

Ďalšie odborné činnosti

1996 – 2005 Člen kurzového tímu a tútor Nadácie City University Bratislava - kurz “Riadenie rozvoja organizácie” - kurz “Efektívny manažér”

2004 - 2011 generálny sekretár Slovenskej squashovej asociácie (SSQA)

priebežne - výberové konania na pozície riaditeľov základných škôl na Ministerstve školstva, Ministerstve financií, pre Naturprodukt, výberové konania a výcviky pracovníkov Slovenskej poisťovne, Volswagen; - prednášková činnosť, výcviky a tréningy v oblasti psychológie a manažmentu (riadenie zmien, komunikačné zručnosti, asertivita, rokovanie a vyjednávanie, manažérske činnosti, príprava na zamestnanie a adaptačný proces, zvládanie konfliktov a záťažových situácií, hodnotenie zamestnancov a ďalšie personálne činnosti, etika, športový manažment,…) - pre manažérov rôznych úrovní riadenia, personálnych manažérov, pracovníkov obchodných činností, absolventov vysokých a stredných škôl, asistentky, riaditelia základných škôl, pre Nadáciu CUB, Academia Istropolitana, Slovenskú poisťovňu, štátnu správu, Ministerstvo financií, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva, Poľnonákup Trnava, PVT, TMS Montys, Slovenský pozemkový fond, Cargo, Národné športové centrum, …)

Kontaktné údaje

JMPROFI, s.r.o.
Mudrochova 3, 831 06 Bratislava III.
Mobil: 0904 858 234
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky práva vyhradené JM Profi, s.r.o. © 2012. Webdesign by trueCreative.