Audit manažérskych predpokladov

Cieľ: identifikovanie a overenie manažérskych a organizačných predpokladov jednotlivca, zistenie, po akú úroveň riadenia postačujú jeho kompetencie.

Identifikovanie základných predpokladov:

1. všeobecné rozumové a osobnostné predpoklady,

2. manažérske predpoklady:

 • technické predpoklady - schopnosť procesne myslieť (pochopiť a dodržať proces), orientácia v činnostiach, ktoré vyplývajú z procesov pri práci;
 • predpoklady práce s ľuďmi, schopnosť vytvárať skupinové úsilie, využívať tímovú prácu, vytvárať podmienky pre motivovanú prácu, komunikačné schopnosti a zručnosti;
 • koncepčné zručnosti – schopnosť vybrať podstatné informácie, analyzovať ich, zoradiť podľa dôležitosti, schopnosť abstrakcie, analytické a syntetické myslenie, kombinačné schopnosti; 
 • projekčné zručnosti - schopnosť nachádzať praktické riešenia a stanoviť postupnosť krokov s ohľadom na podmienky, ktoré s problémom súvisia.

Realizácia: súčasťou prípravy auditu je 2-3 hod. konzultácia psychológa (tímu psychológov) s vedením firmy. Samotný audit pozostáva z nasledovných krokov:

I. Sebahodnotenie manažéra – vyplnenie dotazníka.

II. Psychologické vyšetrenie manažéra so zameraním na:

 • všeobecné rozumové predpoklady, s dôrazom na schopnosť tvorenia úsudku, schopnosť abstrakcie, kombinačnú schopnosť, spôsoby riešenia problémov, schopnosť dodržať kvalitu práce, systematické a systémové, na cieľ orientované myslenie a konanie - analytické myslenie, koncepčné myslenie, kombinačné myslenie, efektívna organizácia práce, schopnosť rozhodovať, schopnosť a ochota preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a kolektív, schopnosť plánovať a kontrolovať.
 • osobnostné predpoklady s dôrazom na sociálne kompetencie: senzibilita, schopnosť kontaktovať sa, schopnosť kooperácie, schopnosť integrovať sa, pripravenosť informácie podávať i prijímať, sebakontrola.

III. Hodnotiace centrum (Assessmentcentrum – ASC):

Ide o nadstavbu psychologického vyšetrenia; predstavuje spôsob overenia osobnostných a výkonnostných predpokladov pre určité pracovné zaradenie formou približujúcej sa realite, cvičeniami individuálnymi i skupinovými, ktoré sú posudzované viacerými pozorovateľmi pri vykonávaní rôznych úloh v rôznych tímoch, čím sa eliminuje možnosť pretvárky a potláčaného správania, popr. negatívne pôsobenie výrazných osobností v rámci skupiny.

Výhody ASC pre organizáciu

1.      spoznávanie účastníka za podmienok blízkych realite,
2.      objektivizovanie hodnotenia viacerými pozorovateľmi,
3.      viac istoty pri personálnom rozhodovaní, minimalizovanie rizika,
4.      transparentnosť a akceptovateľnosť rozhodnutí.

Jednotlivé kroky ASC

1.      príprava ASC 

- stanovenie profilu požiadaviek a zváženie kritérií na účastníkov podľa cieľa ASC
- príprava individuálnych a skupinových cvičení - výber pozorovateľov

2.      realizácia ASC

- zadávanie individuálnych aj skupinových úloh jednotlivým účastníkom, resp. skupinám účastníkov,
- pozorovanie správania a činnosti účastníkov hodnotiteľmi pre riešení úloh,
- vyhodnotenie jednotlivých účastníkov jednotlivými hodnotiteľmi, konfrontácia hodnotenia hodnotiteľov u jednotlivých účastníkov, dosiahnutie konsensu v hodnotení,
- stanovenie poradia účastníkov, resp. konštatovanie spĺňania požiadaviek na konkrétne pracovné miesto / pozíciu,
- uzavretie ASC podľa stanoveného cieľa.

Sledujú a hodnotia sa vybrané schopnosti z nasledovného zoznamu:

 • autonómia
 • schopnosť presadzovať sa
 • rozhodovacia schopnosť
 • orientácia na konanie
 • sebadôvera
 • komunikačné a vyjadrovacie schopnosti a zručnosti
 • sociálne kompetencie, psychologická citlivosť voči ľuďom
 • kooperatívnosť
 • iniciatívnosť
 • schopnosť riešiť konflikty
 • schopnosť presvedčiť druhých / presadiť niečo
 • schopnosť a ochota preberať  zodpovednosť za svoje rozhodnutia a kolektív
 • zaťažiteľnosť – odolnosť voči záťaži a konfliktom
 • kreativita, flexibilita, prístup k inováciám
 • podnikateľské správanie
 • orientácia na výkon
 • schopnosť viesť / riadiť druhých
 • spôsobilosť pracovať v tíme
 • postoj k učeniu
 • identifikácia s firmou, jej cieľmi a stratégiou

IV.     individuálny pohovor účastníkov so psychológom, na ktorom manažér získa spätnú väzbu o výsledkoch auditu, skonzultuje navrhnuté možnosti, vyjadrí svoj postoj k možnostiam svojho rozvoja a manažérskej kariéry, jeho pracovná motivácia a motivácia k vedeniu a riadeniu.

VÝSTUPY:

Výsledným výstupom je:

-       poznanie manažéra, jeho predpokladov pre novú pracovnú pozíciu, nové úlohy... -       sebapoznanie manažéra a jeho zaangažovanie do vlastného rozvoja, -       identifikovanie a stanovenie cielených vzdelávacích a rozvojových aktivít, šitých na mieru nielen firmy, ale každému manažérovi osobitne.

Forma spracovania výsledkov:

výsledky personálneho i manažérskeho auditu môžeme poskytnúť podľa požiadavky a dohody v 3 podobách:

 1. grafické spracovanie profilu
  1. špecifikácie pracovníka na základe analýzy a popisu pracovného miesta,
  2. pracovníka získaného sebahodnotením,
  3. pracovníka na základe výsledkov personálneho / manažérskeho auditu,
  4. porovnanie jednotlivých profilov a zvýraznenie významnejších rozdielov.
 2. slovné zhodnotenie a porovnanie získaných výsledkov z personálneho / manažérskeho auditu.
 3. individuálne konzultácie s účastníkmi auditu, oboznámenie s výsledkami, silnými a slabými stránkami, hľadanie spôsobov ďalšieho rozvoja.

Kontaktné údaje

JMPROFI, s.r.o.
Mudrochova 3, 831 06 Bratislava III.
Mobil: 0904 858 234
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky práva vyhradené JM Profi, s.r.o. © 2012. Webdesign by trueCreative.